VOP - Všeobecné obchodní podmínky

BATRO STONE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky BATRO STONE s.r.o.
K Nádraží 77/13, Satalice, Praha 9, 19015

Všeobecně

1.1 Pro smluvní vztahy mezi společností BATRO STONE s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím platí výlučně tyto prodejní a dodací podmínky. Kupující se zavazuje seznámit se s VOP vždy ještě před objednáním zboží.  Kupující odesláním objednávky přes on-line objednávkový formulář na webových stránkách prodejce BATRO STONE s.r.o. potvrzuje souhlas s těmito VOP.

1.2 Prodávající je společnost BATRO STONE, s.r.o., IČ: 04234308, se sídlem K Nádraží 77/13, 190 15, Satalice, Praha 9, zapsaná u obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244550.

1.3 Kupující převzetím zboží od prodávajícího - vyzvednutím zboží v místě odběru nebo převzetím od přepravce dává souhlas s těmito VOP. 

1.4 Vztahy neupravené těmito podmínkami nebo smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "NOZ") a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK").

1.4 Pro určení kupní ceny objednaného zboží nebo objednaných služeb je ceník prodávajícího platný k okamžiku objednávky zboží kupujícím.

II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

2.1 Prodávající se zavazuje dodat v souladu s uzavřenou smlouvou zboží a služby řádně označené a s řádnými průvodními doklady kupujícímu.

2.2 Smlouva je ze strany prodávajícího splněna předáním zboží k přepravě prvnímu přepravci. V případě odběru zboží z provozovny prodávajícího je smlouva splněna předáním zboží kupujícímu nebo jeho zástupci a potvrzení této skutečnosti podpisem kupujícího nebo jeho zástupce na dodacím listu.

2.3 Pokud dojde z důvodů na straně kupujícího k částečnému nebo úplnému nedodržení smluvního závazku prodávajícím, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škod z toho vzniklých. V případě, že dojde z důvodů na straně kupujícího pouze k částečnému plnění smlouvy, ač mělo být plněno zcela, prodávající není povinen přijmout zpět zboží dodané kupujícímu.

2.4 Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky zboží a služeb kupujícímu bez jakýchkoliv důsledků pro prodávajícího, pokud je kupující v prodlení s úhradou splatných faktur nebo překročil dodavatelský úvěr. Totéž platí, pokud kupující porušil smluvní povinnosti obsažené v kupní smlouvě, potvrzené objednávce nebo faktuře. Při prodlení kupujícího s úhradou faktur není prodávající jakkoliv vázán uzavřeným smluvním vztahem co do množství, cen a termínů smlouvou stanovených.
Nezanikají však ve smluvním závazku dohodnuté nároky prodávajícího na smluvní a zákonné důsledky a sankce.

2.5 Za okolnosti vylučující odpovědnost, za kterých je prodávající oprávněn nepotvrdit, nebo nedodržet již potvrzené dodací lhůty se považují následující závažné důvody: - vyšší moc (živelná pohroma, stávky, apod.) - havárie technologického zařízení prodávajícího - přechodný nedostatek výrobních, případně přepravních kapacit prodávajícího, výrobce zboží nebo jeho distributora v ČR.

III. Platební podmínky

3.1 Kupní cena za zboží a služby dodávané prodávajícím je splatná před odběrem, případně při odběru zboží, pokud není smluvně dohodnuto jinak.

3.2 Kupující se zavazuje v souladu s ustanovením §2079 odst. 1.NOZ zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu za realizované dodávky zboží a služeb. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v termínu splatnosti. Zaplacením se rozumí připsání celé částky na účet prodávajícího nebo její úhrada v hotovosti do pokladny prodávajícího. Prodávající má právo vystavovat faktury i na realizované dílčí dodávky zboží. V případě, že je kupující v prodlení s úhradou svých závazků prodávajícímu, má prodávající nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.

3.3 Kupující prohlašuje, že disponuje dostatečným objemem finančních prostředků k úhradě svých závazků vzniklých z této smlouvy. Zároveň se výslovně zavazuje neupřednostnit žádný jiný svůj závazek na úkor závazků vůči prodávajícímu plynoucích z této smlouvy.

3.4 Smluvní strany se tímto dohody, že kupující není oprávněn jednostranně započítávat jakékoliv pohledávky za prodávajícím oproti svým závazkům vůči němu.

3.5 U objednávek na zboží, které je vyráběno na základě individuálního požadavku kupujícího - tzv. nestandardní zboží nebo v případě dodávek neobvyklého množství zboží, může prodávající požadovat zaplacení tohoto zboží v okamžiku akceptace objednávky.

IV. Balení, palety

4.1 Zboží je dodáváno na vratných dřevěných paletách. Nepoškozené palety jsou vratné do 3měsíců. Při vrácení palet bude částka vrácena a účtováno opotřebení.

4.2 Vrací - li kupující palety prodávajícímu, je povinen uvádět číslo daňového dokladu na kterém byly palety fakturovány.

V. Záruka dodavatele

5.1 Prodávající poskytuje záruku 24 měsíců při dodržení všeobecných zásad. Záruka se nevztahuje na drobné odlišnosti v odstínu povrchové barevnosti dodaného zboží, dále na odlišnosti způsobené vápenným výkvětem a na vady vzniklé v důsledku nepřiměřeného použití, neodborné manipulace s výrobky a zbožím, na vady způsobené dopravcem, kupujícím, nebo třetí osobou a vady zapříčiněné nedodržením technologických a montážních, instalačních předpisů a návodů výrobce.VI.

Reklamace

6.1 Reklamace případných vad je možné uplatnit pouze před zabudováním či použitím výrobků. Při osobním převzetí na naší provozovně je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjevné vady zboží reklamovat. Při zaslání a dodání zboží přepravní zásilkovou službou je zákazník povinen do 3 pracovních dní po dodání a převzetí zboží zjevné vady reklamovat písemně na e-mail: batro.stone@gmail.com.

Obvyklý povrch betonu

Povrch výrobků (dílů) musí být bez větších dutin, pórů a štěrkových hnízd. Velikost vzduchových pórů na povrchu betonového dílce se může pohybovat okolo 3 mm, ojediněle i 5 mm. Celková plocha míst s dutinami a hnízdy nesmí převyšovat 5 % celkového povrchu dílce. Výrobce používá pro vyspravení dutin, pórů a štěrkových hnízd na povrchu betonových dílců - správkové hmoty. Tyto správkové hmoty se mohou barevně lišit od barvy betonového povrchu. Stejnorodost není možné 100 % zaručit, a proto tyto rozdíly nelze považovat za závadu a nelze je tak reklamovat.

Ve vazbě na faktory působící během výroby a skladování zboží, může v ojedinělých případech dojít ke kolísání barevných odstínů a ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v betonu, na povrch výrobku. Výkvěty mohou být různé intenzity, nemají však vliv na kvalitu a užitné vlastnosti zboží. Proto případné barevné rozdíly a vápenné výkvěty nelze proto uznat jako vadu zboží.Působením povětrnostních vlivů a běžným mechanickým namáháním zpravidla dojde k vyrovnání barevný rozdílů a zmizení výkvětů.

Záruka se nevztahuje na případné vápenné výkvěty, mikro trhlinky do 3mm, vzduchové póry o velikosti do 3mm výjimečně až 5 mm, povrchové zmatnění laku, mikro trhlinky v laku, které vytvářejí časem na povrchu z blízka viditelné mapy, povrchový stékanec laku a případně na malá nenalakovaná místa. Na lakovaný povrch nepokládejte ostré, nebo hrubé předměty, které by mohli lakovaný povrch poškodit - následné reklamace nebudou uznány.

V případě, že kupující neumožnil, či jinak zabránil prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu, nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího vadu řešil jiným způsobem, zanikají tím záruky na zboží dodané prodávajícím včetně jeho odpovědnosti z vad.

6.2 Při neoprávněných reklamacích vad zboží má prodávající nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s řešením takové reklamace a kupující je povinen tyto náklady uhradit.

6.3 Reklamování vad nedává kupujícímu právo neplnit platební podmínky, ke kterým se zavázal. Kupující nemá také právo neplnit z titulu vad zboží platební podmínky u dodaného zboží, kterého se uplatněná odpovědnost za vady netýká.

6.4 Poruší - li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl -li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá - li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

6.5 Odstoupí - li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající je následně povinen bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené a kompletní (včetně
příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

VII. Výhrady vlastnického práva

7.1 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme - li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

7.3 Při nedodržení platebních podmínek kupujícím, při podání návrhu na konkurz kupujícího, při likvidaci firmy kupujícího, zaniká právo kupujícího prodat zboží spadající pod výhradu vlastnictví. Prodávající je oprávněn za této situace převzít zboží do své dispozice, tato má účinky odstoupení od smlouvy. Prodávající má povinnost toto písemně oznámit. Náklady na skladování, dopravu a jiné náklady vzniklé v důsledku zpětného převzetí jdou k tíži kupujícího.

VIII. Další ujednání

8.1 Ve věcech neřešených kupní smlouvou nebo těmito všeobecnými obchodními podmínkami platí právní řád České republiky.

8.2 Spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem. Rozhodčí řízení bude probíhat vždy v Praze. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že v rozhodčím řízení se postupuje dle "Řádu rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky pro vnitrostátní spory" včetně přílohy "Pravidla o nákladech rozhodčího řízení ve vnitrostátních sporech" s přílohou "Sazebník nákladů rozhodčího řízení - vnitrostátní spory" ve znění platném ke dni podání žaloby k Rozhodčímu soudu. Rozhodčí nález bude pro strany konečný a závazný.

8.3 Písemnosti, vztahující se ke kupní smlouvě, budou kupujícímu předány osobně či zaslány poštou. Písemnosti předané osobně se považují za doručené okamžikem předání. Písemnosti zaslané poštou do vlastních rukou či doporučeně a adresované na posledně známou adresu (či adresu aktuálně uváděnou v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku) se považují za doručené pátý pracovní den po odeslání.

8.4 Kupující se seznámil s celým obsahem uvedených obchodních podmínek a svým podpisem stvrzuje s těmito obchodními podmínkami úplný souhlas.

8.5 Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost 01.08.2016.

V Praze 01.08.2016 BATRO STONE, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky akceptoval dne ......................................................... 

                               Kupující